جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ Friday,18 October 2019

استراتژی ها
1- توسعه کسب و کارها
2- استقرار سیستم هوشمندی استراتژیک
3- ارتقاء جامع بهره وری
4- یکپارچگی عمودی و افقی
5- توسعه فناوریهای نوین و دانش محور
6- توسعه بازار
7- توسعه محصول
 sinapad