پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ Thursday,29 October 2020

• انواع تایرهای رادیال سیمی از جمله سواری
• انواع تایرهای بایاس شامل سواری، وانتی، باری سبک، باری سنگین، کشاورزی، راهسازی
• انواع تیوب های خودرویی شامل تیوب های اتوبوسی و باری سنگین، وانتی و باری سبک، کشاورزی و راهسازی
• انواع تیوب های موتوری شامل موتورسیکلت و دوچرخه ای
 sinapad