شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸ Saturday,20 July 2019

لیست اعضاء هیئت مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت نوع عضویت نماینده از طرف
1 چگینی مديرعامل و عضو هيئت مديره موظف ره نگار خاورمیانه پارس
2 مهدی تفضلی رئيس هيئت مديره غیر موظف بنیاد مستضعفان
3 عبدالرضا جدیدساز نائب رئيس هيئت مديره موظف مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
4 سعید کاظمی عضو هيئت مديره موظف پیوند تجارت آتیه ایرانیان
5 سید علیرضا شیرازی
عضو هيئت مديره غیر موظف بنیاد علوی