سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ Tuesday,11 May 2021

• انواع گریدهای دوده سخت شامل n-220, n-234, n-326, n-330, n-339, n-375
• انواع گریدهای دوده نرم شامل, n-772, n-660, n-550

 sinapad